Den Fantastiske Rejse - del 1

Intro

En diamantring er et godt billede på den rejse vi mennesker er på. Turen begynder hos Gud – i diamanten, som er ringens kostbareste del. Vi udgår fra ham, og hans ønske er, at vi vandrer hele vejen rundt i ringen og når frem til hans brillante lys. Desværre er virkeligheden, at på grund af det, som kaldes syndefaldet, dumper alle mennesker helt automatisk ud af ringen og sendes i frit fald ned i mørket. Hvis ikke der bliver grebet ind, når denne forfærdelige ulykke til sit klimaks, når vi dør.
     Heldigvis er Gud i stand til at redde os fra denne skæbne, hvis vi altså vil modtage hans vejledning og samarbejde med ham. Processen er beskrevet i bibelen, så derfor vil jeg i det følgende ofte referere til den med fodnoter, for ordene i bogen – forenet med Guds Ånd – tilvejebringer nemlig den kraft, som gør det muligt, at vi kan blive reddet. Rom 1:16. Jhn 6:63. Instruks. Det kan derfor varmt anbefales, at gå på opdagelse i bogen og selv finde dens livgivende skatte.

I begyndelsen

Kl. 00:00

“Midt i en forunderlig kærlighed mellem tre overjordiske væsner, har vi alle vores oprindelse”.

“Lad os skabe mennesker i vores billede, så de ligner os,” siger Gud i fortællingen om skabelsen. Gen 1:26. Ordet “os” giver indtryk af, at der er mere end én til stede, som er i stand til at skabe. Den samme idé udtrykkes i også med ordene: “I begyndelsen skabte Gud himlen og jorden,” Gen 1:1, for her er grundtekstens ord “gud” nemlig i flertal. Altså var det Guder, der skabte verden! Selv om sandheden er, at Gud er én, Mar 12:29, så erkendes Gud samtidig som en treenighed: Faderen, Sønnen og Helligånden. Mat 28:19; 2Co 13:14; 1Co 12:4,5: Eph 4:4, 5, 6, 1Pe 1:2.
     Når vi ved at, Gud er tre-i-én, er det også lettere at forstå, at Gud er kærlighed. 1Jhn 4:8. Kærlighedens væsen er jo netop at den flyder over og inkluderer andre, 1Co 13:1-13, og dette gøres jo muligt, når nu Gud er treenig i sin natur. Ellers havde der vel bare været tale om egenkærlighed?
     Men nu er Gud kærlighed, 1Jhn 4:16 og i den guddommelige Treenighed cirkulerer kærligheden i al evighed. Jhn 17:24. Her blev du og jeg planlagt, allerede før verden blev grundlagt. Vi skulle gøres til genstand for Guds kærlighed og skabes, så vi lignede Faderen, Sønnen og Helligånden og være deres elskede og perfekte børn. Gen 1:26; 1Jhn 3:1; Eph 1:4.

Så du og jeg har en meget fornem oprindelse. Til at begynde med så Gud os som perfekte personligheder, og selv om det kan føles, som om Gud er langt borte, så har vi hans opmærksomhed. Han var tilstede, da vi blev undfanget. Job 31:15. Vi er vidunderligt skabte, Psa 139:14, og i fostertilstanden så han os. Psa 139:16. Også det faktum, at du lige nu sidder og læser denne forklaring, er højst sandsynligt et udtryk for, at han stadig ser dig og drager dig til sig, Jhn 6:44, og uanset, hvor meget synden har ødelagt dig, er der altid en vej tilbage til ham. Bibelen på Hverdagsdansk siger det på denne måde:

“Kom, lad mig tale jer til fornuft,” siger Herren. “For selv om jeres synder er som røde blodpletter på jer, kan I blive uskyldsrene som nyfalden sne. Selv hvis I er røde som skarlagen over det hele, kan jeg gøre jer rene som den hvideste uld.” Isa 1:18.

Skabelsen

Kl. 01:30

Så blev den første mand skabt, og som det eneste væsen på jorden blæste Gud sin egen livsånde ind i ham, så at han fik del i Guds væsen og kom til at ligne ham. Gen 2:7. Han skabte også en livsledsager til manden, så han ikke skulle være alene. Gen 2:18. De skulle bo i en have, som Gud selv havde plantet, Gen 2:8, og der havde de fællesskab med deres kærlige Skaber. Gen 3:8. Manden og kvinden levede en perfekt tilværelse, hvor der ikke fandtes nogen form for synd. Som det kan ses på den lille, begejstrede mand ovenfor, var hans opmærksomhed vendt mod himmelens Gud, og han havde svært ved at få armene ned.
     Menneskene havde tilladelse til at spise af alle træer i haven, men der var én ting, som Gud befalet dem: De måtte ikke spise af det træ, som giver kundskab om godt og ondt. Hvis de gjorde det, skulle de dø. Gen 3:15. Som et gensvar på den treenige Guds kærlighed, kunne mennesket vise sin kærlighed ved at være lydig mod denne befaling, for i Guds øjne er kærligheden først og fremmest et spørgsmål om vilje – mere end det er en følelse! 1Jo 5:3; Jhn 15:10; 14:15, 23. 

På et tidspunkt kom slangen, dvs. Satan 2Co 11:3; Rev 20:2, og fristede menneskene til overtræde forbuddet ved at så tvivl om det, som Gud havde sagt Gen 3:1 og love dem, at de kunne blive som Gud selv, hvis de spiste af frugten. Gen 3:4, 5.
     Vi kender alle den sørgelige historie: Menneskene spiste af den forbudte frugt, og nu måtte de dø. Men de døde ikke fysisk, og det var heller ikke deres sjæle, der døde, for de fortsatte med at leve i mange år – men det var i deres fællesskab med Gud, at de døde. Bedrøvet fjernede Guds Hellige Ånd sig fra menneskets ånd – så det var altså i ånden, at de døde. Menneskene ville ikke ……….

…   nu kendte de ikke længere kun det, som var godt, men fik også kendskab til det onde

…….Adam og hans kone var begge nøgne, men de skammede sig ikke over deres nøgenhed, Gen 2:25, men nu hvor de ved at synde – havde forladt Gud, Isa 59:2, så de, at de var nøgne…
…….SKINDTØJ Gen 3:21 … Dengang slog man ikke dyrene ihjel for at få mad, men levede af planterne, så her var det første udgydt I haven

Syndefaldet

Kl. 03:00

…….Menneskene var ikke i stand til at bevogte det sted, hvor de boede, for  Så da de spiste den forbudte frugt, døde de døde de. 
……… døde i anden, blev de et let bytte for Satan.
…….Romerbrevet 5:12 Derfor: Synden kom ind i verden ved ét menneske, og ved synden døden, og sådan kom døden til alle mennesker, fordi alle syndede.
…….Gen 4:8 DET FØRSTE MORD Siden talte Kain til sin bror Abel, og da de en dag var ude I det fri, overfaldt Kain sin bror Abel og slog ham ihjel.
……. …som der står skrevet: Der er ingen retfærdig, ikke en eneste. Romerbrevet 3:10.
…….Men det skal du vide, at i de sidste dage skal der komme hårde tider. For da vil mennesker blive egenkærlige, pengeglade, pralende, overmodige, fulde af hån, ulydige mod deres forældre, utaknemlige, spottere, ukærlige, uforsonlige, sladderagtige, umådeholdne, brutale, fjender af det gode, forrædere, fremfusende, hovmodige, de vil elske nydelser højere end Gud; i det ydre har de gudsfrygt, men de fornægter dens kraft. Hold dig fra dem! 2.Ti 3:1-5

…….Så sagde Gud: “Lad os skabe et levende væsen, der ligner os. Det skal herske… Gen 1:26
…….Gud skabte to mennesker, som lignede ham: Manden og kvinden. Gen 1:27
…….Hvis de spiste frugten af et bestemt, skulle de dø. Gen 2 :16-17
……Satan frister. Gen 3:1-7   …  Guds fjende Satan narrede dem til at gøre lige præcis det, som var forbudt.   … 
……..for alle har syndet og har mistet herligheden fra Gud. Rom 3:23
…….Gen 3:23, 24 Så sendte Gud Herren dem ud af Edens have til at dyrke agerjorden, som de var taget af. Han jog mennesket ud, og øst for Edens have anbragte han keruberne og det lynende flammesværd til at vogte vejen til livets træ.
…….Isa 59:2 Nej, det er jeres synder, der skiller jer fra jeres Gud; jeres overtrædelser skjuler hans ansigt, så han ikke kan høre jer.

Syndens konsekvens

Kl. 04:30

Det var ikke i første omgang fysisk, at de døde, og deres sjæl døde heller ikke, men det var i åndelig forstand, at de døde. Guds Hellige —nd forlod dem, og den personlige kontakt med Gud blev afbrudt. Dßeres relation gik i stykker. Og da de ikke længere levede i I Guds beskyttelse, blev de et let bytte for Djævelen.
…..Syndens indtog gør os til dårlige mennesker. 2Ti 3:1-5; Gal 5:19-21; Rom 1:29-32.
…….Du ved jo selv, hvor usselt menneskenes liv er blevet. Det er bare at se dig omkring. Se bare nyhederne for eksempel. Eller en gang imellem er det måske nok, at man bare ser dig selv i spejlet.
…….det er menneskenes lod at dø én gang og derefter dømmes. Heb 9:27.
…….overgang til Hell   …   Da skal han også sige til dem ved sin venstre side: Gå bort fra mig, I forbandede, til den evige ild, som er bestemt for Djævelen og hans engle. Mat 25:41.

Helvede

ffrr

Guds plan: Korset

Kl. 06:00

…….Men ok. Gud havde en plan. Han ville genoprette forbindelsen til menneskene, og mange år senere, blev én af de tre, som jeg nævnte tidligere, sendt ned i vores verden: Nemlig Jesus Kristus. Det Han gjorde for os, gør det nemlig muligt for os igen at få et fællesskab med vores Skaber.
……. HAVDE EN PLAN: Jeg sætter fjendskab mellem dig og kvinden, mellem dit afkom og hendes: Hendes afkom skal knuse dit hoved, og du skal bide hendes afkom i hælen. Gen 3:15.
…….Matthæus 1:21 Hun skal føde en søn, og du skal give ham navnet Jesus; for han skal frelse sit folk fra deres synder   ,,,,,,,  Jesus kom også for at give os et glimt af Guds herlighed og viste os Guds væsen. Heb 1:3
…….For således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv. For Gud sendte ikke sin søn til verden for at dømme verden, men for at verden skal frelses ved ham. Jhn 3:16-17
…….Jesus er vejen, sandheden og livet. Jhn 14:6.
…….selv om syndes konsekvens er evig død, ville Gud give os det evige liv i sin Søn. Rom 6:23.
…….Men han blev gennemboret for vore overtrædelser og knust for vore synder. Han blev straffet, for at vi kunne få fred, ved hans sår blev vi helbredt. Vi flakkede alle om som får, vi vendte os hver sin vej; men Herren lod al vor skyld ramme ham. Isa 53:5 ,6.
…….Se, dér er Guds lam, som bærer verdens synd. Jhn 1:29.
…….på sit legeme bar han selv vore synder op på korset, for at vi, døde fra synden, skal leve for retfærdigheden. Ved hans sår blev I helbredt. 1Pe 2:24.
…….Kristus har løskøbt os fra lovens forbandelse ved selv at blive en forbandelse for vor skyld – der står jo skrevet: Forbandet er enhver, der hænger på et træ. Gal 3:13.
……. Sandelig, sandelig siger jeg jer: Den, der hører mit ord og tror ham, som har sendt mig, har evigt liv og kommer ikke for dommen, men er gået over fra døden til livet. Jhn 5:24.
…….Ham, der ikke kendte til synd, har han gjort til synd for os, for at vi kunne blive Guds retfærdighed i ham. 2Co 5:21.
…….SLUTTER AF MED OPSTANDELSEN   …  hvordan dette bliver til virkelighed for dig   …   Og der er ikke frelse i nogen anden, ja, der er ikke givet mennesker noget andet navn under himlen, som vi kan blive frelst ved. Act 4:12.